ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทำคู่มือ “อักษรเบรลล์ภาษาจีนเบื้องต้น”

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาจีนศึกษา ดำเนินการบรรยายพิเศษ รายวิชา Modern Overseas Chinese Community

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยา จัดกิจกรรม KM ด้านการเรียนการสอน

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์