ผลงานแปล

  1. บริษัท เคาน์เตอร์พอยท์ แฟ๊คทอรี่ จำกัด
  2. บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด
  3. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  4. ส่วนทะเบียนและประมวลผล
  5. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
  6. ส่วนประชาสัมพันธ์
  7. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  8. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  9. สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง