หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Business Chinese

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Business Chinese)
ชื่อย่อ : B.A. (Business Chinese)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนทั้งในเชิงทักษะการใช้ภาษา ความรู้และความเข้าใจที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมจีนการประยุกต์ใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจ รวมถึงมีทักษะในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมในวิชาชีพเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสากล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจได้
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ในการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจได้

 1. พนักงานบริษัททั้งภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าและบริการ
 2. ผู้ประกอบการ

 • PLO1: มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีในการนำความรู้ภาษาจีน และความรู้วิชาชีพทางธุรกิจไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม
 • PLO2: สามารถสื่อสารและใช้ภาษาจีนธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การแปล และการเจรจาธุรกิจ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจีน
 • PLO3: สามารถประยุกต์ใช้ทักษะภาษาจีน ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจให้สอดคล้องกับวิชาชีพต่างๆ ในภาคเศรษฐกิจ
 • PLO4: มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม เข้าใจความแตกต่างของพหุวัฒนธรรมในการทำธุรกิจ
 • PLO5: สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสืบค้นและสามารถวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านธุรกิจจีน-ไทยได้

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 304,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 38,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 9 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาทักษะภาษาจีน 33 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาสาระความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 15 หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
  5) กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต