หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in Business Chinese
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อย่อ :ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Arts (Business Chinese)
ชื่อย่อ :B.A. (Business Chinese)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนทั้งในเชิงทักษะการใช้ภาษา ความรู้และความเข้าใจที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมจีนการประยุกต์ใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจ รวมถึงมีทักษะในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมในวิชาชีพเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสากล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจได้
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ในการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจได้

  1. พนักงานบริษัททั้งภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าและบริการ
  2. ผู้ประกอบการ

     สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และภาษาศาสตร์

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 304,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 38,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์3 หน่วยกิต
 3) กลุ่มสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
 4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
 5) กลุ่มบูรณาการไม่นับหน่วยกิต
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ105 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ9 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาทักษะภาษาจีน33 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาสาระความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน15 หน่วยกิต
 4) กลุ่มวิชาชีพบังคับ33 หน่วยกิต
 5) กลุ่มวิชาเลือก15 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต