หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ภาษาไทย:หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Education Program in Teaching Chinese Language
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
ชื่อย่อ :ศษ.บ. (การสอนภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Education (Teaching Chinese Language)
ชื่อย่อ :B.Ed. (Teaching Chinese Language)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มุ่งเน้นการผลิตครูสอนภาษาจีนมืออาชีพยุคใหม่ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะภาษาจีนให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรอบรู้ด้านภาษาจีน เรื่องเกี่ยวกับประเทศจีน วัฒนธรรมจีน เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์แห่งความเป็นครู สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง ทันสมัย สร้างหลักสูตรและห้องเรียนภาษาจีนที่มีความสุขให้แก่ผู้เรียนที่หลากหลาย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

  1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลภาษาจีน รวมทั้งทักษะใน ด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยต่อการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป
  2. พัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะการจัดการชั้นเรียน พัฒนาและวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบการเรียนการ สอนตลอดจนเป็นผู้สร้างสรรค์ ประเมิน และประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การเรียนรู้
  3. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะและศักยภาพความเป็นประชากรที่สอดคล้องกับความต้องการในยุค เศรษฐกิจดิจิตอล ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการทำงาน ภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยธำรงไว้ซึ่งคุณค่าความเป็นไทย
  4. สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะ สามารถร่วมมือกับชุมชนและผู้ปกครองใน การพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู
  5. สร้างบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการความรู้ กับศาสตร์ต่างๆ อีกทั้งมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  6. พัฒนาให้บัณฑิตมีศักยภาพในการค้นคว้าข้อมูล ติดต่อสื่อสาร และใช้กระบวนการวิจัยและ การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากช่องทางและสื่อที่หลากหลาย

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน เช่น ครู  อาจารย์  นักวิชาการ นักวิจัยด้านภาษาจีน นักการศึกษา นักออกแบบการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่บริหารประจำสถานศึกษา ครูสอนในสถาบันกวดวิชา หรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน

     สามารถศึกษาต่อทางด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาจีน เป็นต้น

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 250,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
 - กลุ่มภาษา15 หน่วยกิต
 - กลุ่มสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
 - กลุ่มมนุษยศาสตร์3 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
 - กลุ่มบูรณาการไม่นับหน่วยกิต
    
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า110 หน่วยกิต
 1) วิชาชีพครู41 หน่วยกิต
  1.1) กลุ่มทฤษฎีและปฏิบัติ29 หน่วยกิต
  1.2) กลุ่มปฏิบัติการในสถานศึกษา12 หน่วยกิต
  2.3) วิชาเอกเลือก6 หน่วยกิต
 2) วิชาเอกบังคับ60 หน่วยกิต
 3) วิชาเอกเลือก9 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต