บุคลากรสายบริหาร

อาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์
陈昌旭
คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา

 teeraparp.pre@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.นิสรีน หวังตักวาดีน    
纳静安    
รองคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา 
ภาระงานดังนี้ งานด้านบุคลากร งานด้านวิจัย งานด้านบริการวิชาการ งานด้านการแปลและการล่าม

 nisareen@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.ปิยธิดา ว่องเลิศฤทธิ์    
王小梅
รองคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา
ภาระงานดังนี้ งานด้านการบริหารจัดการงานด้านการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา งานด้านบริการนักศึกษาพิการ งานด้านประชาสัมพันธ์ งานด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 piyatida.won@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ภัทรวิชญ์กุล    
林知敏    
ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา
ภาระงานดังนี้ งานด้านนโยบายและแผน งานด้านงบประมาณ งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา งานด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง งานด้านการบริหารแนวทางการทำงาน (KM)

 banthita.pat@mfu.ac.th