อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน

Aj.Mengyi He
何梦怡

 mengyi.he@mfu.ac.th

 

Aj.Yuxi Pu
蒲钰希

 yuxi.pu@mfu.ac.th

 

Aj.Xiaoxiao Hu
胡霄霄

 xiaoxiao.hu@mfu.ac.th

 

Aj.Lu Xiao
肖露

 lu.xia@mfu.ac.th

 

Aj.Xinmeng Tang
唐昕萌

 xinmeng.tan@mfu.ac.th

 

Aj.Hongyi Chen
陈虹伊

 hongyi.che@mfu.ac.th

 

Aj.Liang Qin
秦亮

 liang.qin@mfu.ac.th

 

Aj.Xiaozhou zhang
张晓宙

 xiaozhou.zha@mfu.ac.th

 

Aj.Xiaotong Sun
孙晓彤

 xiaotong.sun@mfu.ac.th

 

Aj.Xinyi Zhang
张昕艺

 xinyi.zha@mfu.ac.th