ประวัติความเป็นมา

สำนักวิชาจีนวิทยาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) นับเป็นสำนักวิชาที่ 14 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้พัฒนาจากการเป็นสาขาวิชาภาษาจีน ภายใต้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยามุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และอัตลักษณ์ด้านจีนที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศภายใต้ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงบทบาทของประเทศจีน โดยดำเนินการตามพันธกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

ลำดับที่ หลักสูตร ปีการศึกษาที่เริ่มเปิดสอน
1 ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 2547
2 ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 2551
3 ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 2556
4 ศศ.บ. สาขาวิชาจีนศึกษา 2558

นอกจากนี้ สำนักวิชาฯ ยังให้บริการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา 2408101 ภาษาจีน 1 และรายวิชา 2408102 ภาษาจีน 2) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา รวมทั้ง ดำเนินตามพันธกิจอื่นๆ อีก 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสนับสนุนการทำวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะภาษาจีนได้อย่างเต็มที่  ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวจีน และเข้าใจแนวคิดแบบจีนจากประสบการณ์ตรง สำนักวิชาจีนวิทยาจึงได้ริเริ่มความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในประเทศจีน เช่น Beijing Language and Culture University, Huaqiao University, Jinan University, Xiamen University เป็นต้น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ครอบคลุมการเทียบโอนหน่วยกิตให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในความร่วมมือ และการดำเนินหลักสูตรร่วมกัน เป็นต้น