ทำเนียบคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  โชคขจิตสัมพันธ์
17 กรกฎาคม 2558 – 31 มีนาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วัธนสุนทร
1 เมษายน 2560 – 30 เมษายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น  โกไศยกานนท์
1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา  คชเสนี
1 พฤษภาคม 2562 – 14 มิถุนายน 2563

อาจารย์ ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน์
15 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน