สาขาวิชาจีนศึกษา

อาจารย์เอกชัย ทวีปวรชัย
盘富进
ประธานหลักสูตร

 ekachai.taw@mfu.ac.th

 

อาจารย์แอนนี คำสร้อย
王晓莉
รองประธานหลักสูตร

 annie.kha@mfu.ac.th

 

อาจารย์ Yunke Zhai
翟云柯

 yunke.zha@mfu.ac.th

 

อาจารย์รัญญา กันทะกูล
(ลาศึกษาต่อ)
江佩兰

 ranya.kan@mfu.ac.th