สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

อาจารย์อรทัย ยอดแย้มพราย  
沙美芬
ประธานหลักสูตร

 orathai.yod@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.นุจรีย์ อินต๊ะซาว  
殷莉莉    
รองประธานหลักสูตร

 nujaree.int@mfu.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Caijun Lin 
林才均    

 caijun.lin@mfu.ac.th    

 

อาจารย์สุจิตตรา พลธิแสง  
王欣    

 sujittra.pon@mfu.ac.th

 

อาจารย์ Fang Yuan  
袁方    

 fang.yua@mfu.ac.th

 

อาจารย์ Jin Ling  
晋玲    

 jinling@mfu.ac.th

 

อาจารย์เมยาวี สุทธนี
楚若雪

 meyawee.suj@mfu.ac.th

 

อาจารย์วันกวี สิงห์ธนะ
(ลาศึกษาต่อ)
周海

 wankawee.sin@mfu.ac.th

 

อาจารย์ณัฐธัญญา อนันตโชติ
(ลาศึกษาต่อ)  
罗智美 

 natthanya.ana@mfu.ac.th