สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

อาจารย์ ดร. ถิรายุ อินทร์แปลง
殷育田 
ประธานหลักสูตร

 thirayu.inp@mfu.ac.th    

อาจารย์จิรญา โฮ วงศ์ใหญ่  
洪小美  
รองประธานหลักสูตร

 jiraya.won@mfu.ac.th    

 

อาจารย์ปณีญา กระฎุมพร
王霜霜    

 paneeya.kra@mfu.ac.th    

 

อาจารย์ Qian Li 
李茜    

 qian.li@mfu.ac.th    

 

อาจารย์ Yu Liu  
刘瑜  

 yu.liu@mfu.ac.th    

 

อาจารย์สรญา ถาวร
(ลาศึกษาต่อ)
徐晓琳    

 soraya.tha@mfu.ac.th    

 

อาจารย์ฉัตกฤษ รื่นจิตต์
(ลาศึกษาต่อ)
韩冠玲    

 chatkrit.rue@mfu.ac.th