สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

อาจารย์มณีพร ศักดิ์สูง
莎妙慧
ประธานหลักสูตร

maneeporn@mfu.ac.th

 

อาจารย์กอบบุญ วิริยยิ่งยง
吴文财
รองประธานหลักสูตร

 kobboon.vir@mfu.ac.th

 

อาจารย์ Nanwang Yu 
玉南旺  

 nanwang.yu@mfu.ac.th    

 

อาจารย์ Jinmei Shen  
沈金美 

 jinmei.she@mfu.ac.th    

 

อาจารย์ Binxiong Zou
邹彬雄 

 binxiong.zou@mfu.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกร คนคล่อง  
(ลาศึกษาต่อ) 
宋雪锋 

 suppakorn.kho@mfu.ac.th    

 

อาจารย์พงศธร คำน้อย
彭少纯  

 pongsathorn.kam@mfu.ac.th