บุคลากรสายปฏิบัติการ

นายกฤษนรินทร์  จินดาหลวง
李发兴
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ

 kritnarin.jin@mfu.ac.th
 0 5391 6690

 

นายณภัทร  ยุวกนกชัย
王伟冰
เจ้าหน้าที่บริหาร

 napat.yuw@mfu.ac.th
 0 5391 7783

 

นางสาวธิดารัตน์  สิทธิสม
宋秀媛
เจ้าหน้าที่บริหาร

 thidarat.sit@mfu.ac.th
 0 5391 7784

 

นางสาวพิมพ์รัก  พีรพิชญา
李英慧
เจ้าหน้าที่บริหาร

 pimrak.pee@mfu.ac.th
 0 5391 7783

 

นางสาวระวีวรรณ  หัตถผะสุ
苏晶晶
เจ้าหน้าที่บริหาร

 raweewan.hat@mfu.ac.th
 0 5391 7788

 

นางสาววรรณพรรษา  เวียงโอสถ
陶雪梅
เจ้าหน้าที่บริหาร

 wannapansa.wia@mfu.ac.th
 0 5391 7784