หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in Chinese Language and Culture
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ชื่อย่อ :ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)
ชื่อย่อ :B.A. (Chinese Language and Culture)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยบัณฑิตจะมีทักษะภาษาจีนทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งมีความสามารถด้านการแปลและการล่ามระหว่างภาษาจีนและภาษาไทย มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มุ่งหวังว่าบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตร จักสามารถประยุกต์ทักษะภาษาและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. มีทักษะภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีน ทั้งเชิงประวัติศาสตร์และสังคมปัจจุบัน
  2. มีทักษะด้านการแปลและการล่ามระหว่างภาษาจีนและภาษาไทย สามารถนำทักษะดังกล่าวไปประกอบอาชีพในอนาคต
  3. สามารถนำความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
  4. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพลเมืองคุณภาพที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต

นักแปล ล่าม เลขานุการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการต่อยอดด้านวิชาชีพและวิชาการ

  • PLO1: มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีในการนำความรู้ภาษาจีนไปใช้ให้เกิดประโยชน์
  • PLO2: มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน และมีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ภาษาศาสตร์และทักษะทางภาษา เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • PLO3: มีความสามารถด้านการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย
  • PLO4: สามารถวิเคราะห์มุมมองที่แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีนได้
  • PLO5: มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • PLO6: มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้    
  • PLO7: สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานในการเรียนและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับ84 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพเลือก15 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต