วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์: 

  • เป็นสำนักที่มีความเป็นเลิศด้านจีนวิทยาในระดับชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ: 

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะภาษาจีน สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร
  2. ผลิตบัณฑิตครูสอนภาษาจีนให้มีทักษะภาษาจีนและมีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
  3. ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจีน
  4. ให้บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจีน
  5. ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และไทยล้านนาผ่านภาษาจีน
  6. บริหารสำนักด้วยหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
  7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ