ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปณิธาน: 

 • สำนักวิชาจีนวิทยามุ่งพัฒนาเป็นศูนย์กลางศาสตร์ความรู้ด้านจีนวิทยาทุกมิติในเขตภาคเหนือตอนบน   สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งของสังคม และผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

วิสัยทัศน์: 

 • เป็นสำนักที่มีความเป็นเลิศด้านจีนวิทยาในระดับชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ: 

พันธกิจหลัก:

 1. ผลิตบัณฑิต 
  • ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะภาษาจีน สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
  • ผลิตบัณฑิตครูสอนภาษาจีนให้มีทักษะภาษาจีนและมีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
 2. ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านจีนวิทยา (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจีน)
 3. ให้บริการวิชาการด้านจีนวิทยา (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจีน)

พันธกิจรอง:

 1. ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และไทยล้านนาด้วยการใช้ภาษาจีน
 2. บริหารสำนักวิชาด้วยหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ