วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์: 

  • เป็นสำนักวิชาที่มีความเป็นเลิศด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจีนในระดับชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ: 

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะภาษาจีน สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร ทั้งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะสากล 
  2. ผลิตบัณฑิตครูสอนภาษาจีนให้มีทักษะภาษาจีนและมีคุณสมบัติตามกรอบมาตราฐานวิชาชีพ 
  3. ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจีนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
  4. ให้บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจีน เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่สังคม 
  5. ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และไทยล้านนาด้วยการใช้ภาษาจีน 
  6. บริหารสำนักวิชาด้วยหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
  7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ