ค่านิยม / สมรรถนะหลัก

ค่านิยม: AcTIVE

Activity กิจกรรม : พัฒนาความเป็นเลิศด้านจีนวิทยาด้วยกิจกรรม
Team work สามัคคี : ร่วมแรงร่วมใจมุ่งสู่ความสำเร็จ
Internationalization ความเป็นสากล : ขับเคลื่อนสำนักวิชาให้มีความเป็นสากล    
Variety หลากหลาย : มีองค์ความรู้ด้านจีนที่หลากหลาย
Expertise  ความเชี่ยวชาญ : รวมพลังความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 

สมรรถนะหลัก: 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะภาษาจีน ควบคู่กับองค์ความรู้ด้านสังคมจีน ด้านธุรกิจ ด้านการสอนและด้านวัฒนธรรมจีน