ค่านิยมหลักของสำนักวิชา

ค่านิยม: AcTIVE

Activeness กระตือรือร้น ขยันเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
Team work สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจมุ่งสู่ความสำเร็จ
In trend ทันสมัย ก้าวทันยุคสมัย
Variety หลากหลาย มีองค์ความรู้ด้านจีนที่หลากหลาย
Energy พลัง มีพลังที่จะต่อสู้กับอุปสรรค