ค่านิยมหลักของสำนักวิชา

ค่านิยม: AcTIVE

Activenessกระตือรือร้น ขยันเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
Team workสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจมุ่งสู่ความสำเร็จ
In trendทันสมัย ก้าวทันยุคสมัย
Variety หลากหลาย มีองค์ความรู้ด้านจีนที่หลากหลาย
Energyพลัง มีพลังที่จะต่อสู้กับอุปสรรค