หมวดศึกษาทั่วไป

อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์
马利文
ประธานหลักสูตร

 piyaphong.mal@mfu.ac.th

 

อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์
陈慧玲
รองประธานหลักสูตร

 panpawee.sar@mfu.ac.th    

 

อาจารย์ Keran Wang
王克然

 keran.wan@mfu.ac.th    

 

อาจารย์ Peng Liu
刘鹏

 peng.liu@mfu.ac.th

 

อาจารย์ Qing Chang
常青

 qing.cha@mfu.ac.th    

 

อาจารย์ยชน​ บริบูรณางกูร​
蔡玉卿

 Yachon.sinology@mfu.ac.th

 

อาจารย์พันธ์วิรา อนันต์ศิริประภา
许怀玉

 Panwira.sinology@mfu.ac.th

 

อาจารย์เพชรพิรุณ ดอกกุหลาบ
谢菲霞

 Petpirun.sinology@mfu.ac.th