ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะกิจกรรมประกวดข้อเสนอโครงการ / แผนการพัฒนางานการบริหารสำนักวิชาจีนวิทยาและการบริหารหลักสูตร

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักวิชาจีนวิทยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดข้อเสนอโครงการ / แผนการพัฒนางานการบริหารสำนักวิชาจีนวิทยาและการบริหารหลักสูตร เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนางานบริหารหลักสูตรและสำนักวิชา ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และออกแบบวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงหาวิธีทางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารงานตามพันธกิจของสำนักวิชา ในการนี้ สำนักวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ทีมเจ้าหน้าที่บริหารสำนักวิชา “แผนการพัฒนาการจัดการงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักวิชาจีนวิทยา”

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมประสานการฝึกปฏิบัติงาน “การพัฒนาวิธีการคัดเลือกสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอนของนักศึกษา (หลักสูตร  5 ปี)” และ “การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน”

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “การลดปัญหาการว่าจ้างทำข้อสอบในระบบออนไลน์”

 |   |  459 ครั้ง