บุคลากรสำนักวิชาร่วมจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิชา ประจำปี 2565 – 2569

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารสำนักวิชาจีนวิทยาร่วมจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิชา ประจำปี 2565 – 2569 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564 ณ ห้อง E4A- 507 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี ซึ่งจากการวิเคราะห์ตามผล SWOT ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลัก 7 ด้าน ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความเป็นสากล การบริหารบุคคล และการบริหารจัดการสำนักวิชา 

 |   |  761 ครั้ง