สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาชีพครูครั้งที่ 4 และปัจฉิมนิเทศ

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาชีพครูครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 โดยภาคเช้านักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้นำความรู้ที่ฝึกสอนในโรงเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา รวบรวมทำวิจัยและนำเสนอรายงานให้แก่อาจารย์สำนักวิชา และภาคบ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยอาจารย์สรญา ถาวร ได้อธิบายขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และท่านคณบดีได้มอบหมายอาจารย์นพเก้า แซ่เขา ประธานหลักสูตรให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา รวมถึงอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมให้โอวาท เพื่อให้นักศึกษาไปเป็นครูที่ดีในอนาคตต่อไป

 |   |  402 ครั้ง