คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน สำนักวิชาจีนวิทยา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้หัวข้อ "การแนะแนวการทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting  โดยอาจารย์มารุต  ทรรศนากรกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ดำเนินกิจกรรมในฐานะคุณกิจ และอาจารย์ณัฐธัญญา  อนันตโชติ หัวหน้าคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา ดำเนินกิจกรรมในฐานะคุณอำนวย ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาการจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป

 |   |  435 ครั้ง