เจ้าหน้าที่บริหารจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. เจ้าหน้าที่บริหารสำนักวิชาได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่บริหารสำนักวิชาจีนวิทยา  ภายใต้หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บไฟล์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และการนำไปใช้" ณ ห้องประชุมสำนักวิชา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริหารได้ค้นหาองค์ความรู้ที่จะพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะการจัดการความรู้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ณัฐธัญญา  อนันตโชติ หัวหน้าคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา ดำเนินกิจกรรมในฐานะคุณอำนวย

 |   |  375 ครั้ง