ต้อนรับ Dr. Luo Yong ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปิยธิดา  ว่องเลิศฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์นรชาติ วัง และอาจารย์ศุภกร  คนคล่อง ได้ให้การต้อนรับ Dr. Luo Yong  ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก และคณะ ในการนี้ ได้หารือความร่วมมือระหว่างกัน ณ ประชุมสำนักวิชาจีนวิทยา อาคารสำนักวิชา 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  465 ครั้ง