ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา พร้อมด้วยอาจารย์คณะทำงานรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการนี้ บริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงาน เข้ารับการฝึกงาน งานสหกิจศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลตำแหน่งงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ อันจำเป็นการการสมัครงาน และหารือความร่วมมือระหว่างสถาบัน

 |   |  458 ครั้ง