ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวัยที่สามเทศบาลนครเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักวิชาจีนวิทยา โดย อาจารย์ ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา และ อาจารย์ ดร.นิสรีน  หวังตักวาดีน ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวัยที่สามเทศบาลนครเชียงราย ในการนี้ สำนักวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน (ศิลปะพู่กันจีน) และกิจกรรมร้องเพลงจีน แก่คณะศึกษาดูงาน วิทยากร: อาจารย์ Ling  Jin อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ และ อาจารย์อรทัย  ยอดแย้มพราย

 |   |  281 ครั้ง