สำนักวิชาจีนวิทยาจัดโครงการโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะการบริหารสำนักวิชาและหลักสูตร

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 2564 สำนักวิชาจีนวิทยาจัดโครงการโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะการบริหารสำนักวิชาและหลักสูตร การดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) บรรยายหัวข้อ "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา" และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา  อัครบวร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) บรรยายหัวข้อ “HR for Non HR” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting 

 |   |  339 ครั้ง