สำนักวิชาจีนวิทยาจัดจัดกิจกรรมค่ายวิจัยสำนักวิชาจีนวิทยา

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักวิชาจีนวิทยาจัดกิจกรรมค่ายวิจัยสำนักวิชาจีนวิทยา การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม บรรยายหัวข้อ "แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย" และได้รับเกียรติจากอาจารย์มารุต  ทรรศนากรกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาจีน บรรยายหัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักวิจัยใหม่” รวมทั้งได้รับเกียรติจากอาจารย์สมชาย  ธรรมสุทธิวัฒน์ บรรยายหัวข้อ “เทคนิคและขั้นตอนการขอทุนวิจัยจากภายนอก” ณ ห้องประชุมสำนักวิชาจีนวิทยา อาคารสำนักวิชา 1 (E1)

 |   |  420 ครั้ง