ประชุมหารือความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สำนักวิชาจีนวิทยาโดย อาจารย์ ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา อาจารย์ ดร.นิสรีน  หวังตักวาดีน ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ ดร.อภิรักษ์  นุสิทธิ์ชัยการ ได้เดินทางไปประชุมหารือความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาจีนร่วมกันในอนาคต

 |   |  251 ครั้ง