ต้อนรับ Prof. Fu Jih Gong (傅济功教授) จาก Language Teaching and Study Center, National Taitung University ไต้หวัน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาจีนวิทยา โดยอาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ศุภกร  คนคล่อง อาจารย์เอกชัย  ทวีปวรชัย และอาจารย์จิรญา  วงศ์ใหญ่ ได้ต้อนรับ Prof.Fu Jih Gong (傅济功教授) จาก Language Teaching and Study Center, National Taitung University ไต้หวัน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน ณ สำนักวิชาจีนวิทยา ในการนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือแนวทางการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา Visiting Scholar การจัดค่ายภาคฤดูร้อน และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการวิจัย เป็นต้น โดยผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทั้ง 2 ฝ่ายเป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดในการทำความร่วมมือต่อไป

 |   |  340 ครั้ง