สำนักวิชาจีนวิทยาเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Belt & Road Initiative and Lancang-Mekong Cooperation เข้าร่วมงานฟรี!

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Belt & Road Initiative and Lancang-Mekong Cooperation “Shared Future for Sustainable Connectivity” วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญชวนเข้าฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีและรักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาจีนวิทยาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference Belt and Road Initiative Lancang- Mekong Cooperation: “Shared Future for Sustainable Connectivity” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเกิดขึ้นจากความริเริ่มและร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะจัดให้มีกิจกรรมหรือเวทีทางวิชาการในระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนของไทย จีน และนานาชาติ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างเส้นทางสายไหมทางบกและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มประเทศที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจการค้า นโยบายการต่างประเทศ เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนาทางวิชาการระหว่างประเทศจีนกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

การประชุมในภาคเช้าจะมีปาฐกถาพิเศษโดย Mr. Chen De-hai เลขาธิการศูนย์ China-ASEANและรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Honorable Committee of Confucius Institute Headquarters

จากนั้นจะมีการเสวนาโดยผู้แทนภาครัฐและภาคธุรกิจจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิเช่น ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB)  Mekong Institute,  Chinese Academy of Social Science, Center For China And Globalization และ  National Electronic Commerce Vocational Education and Teaching Steering Committee เป็นต้น

ในภาคบ่ายจะเป็นการอภิปรายกลุ่มย่อยใน 2 หัวข้อ ได้แก่

1. How can we achieve Sustainable Connectivity? ( Infrastructure Connectivity, Agricultural Development and Smog Prevention & Control)

  (การเชื่อมโยงอย่างยั่งยืน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเกษตรกรรม การป้องกันและควบคุมหมอกควัน)  ร่วมอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา  และนักวิชาการจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ผู้บริหารจาก Beijing Bodao IT Corporation และ LVYUE   เป็นต้น

2. Our Shared Future, Implication on Trade, Investment and Tourism (อนาคตร่วมกันในด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว) ร่วมอภิปรายโดยผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิชาการจากสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการ Smart City การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และนิทรรศการวัฒนธรรมจีนอีกด้วย  โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 300 คน  

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางเว็บไซต์ bri2019.mfu.ac.th  ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2562

 |   |  233 ครั้ง