ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาจีนวิทยา โดยอาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์ ได้ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานหัวข้อ “การวิจัยด้านจีนศึกษา” ในการนี้ ทางสำนักวิชาจีนวิทยาได้นำเสนอข้อมูลด้านการวิจัยเกี่ยวกับจีนศึกษาโดยสังเขป จากนั้นคณาจารย์ทั้ง 2 สถาบันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นทั้งทางด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน

 |   |  249 ครั้ง