คณาจารย์หลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ได้เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม เพื่อหารือความร่วมมือด้านแนวทางการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน การดำเนินการห้องเรียนภาษาจีนเข้มข้นของโรงเรียน รวมทั้งแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนางานวิชาการภาษาจีนของโรงเรียน ตามความต้องการของโรงเรียน กิจกรรมในครั้งนี้ได้แสดงถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนต่อไป

 |   |  355 ครั้ง