ต้อนรับ Visiting Professor ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยาขอต้อนรับ Professor Dr. Gu Ming  Professor Dr. Qiu Rong และ Associate Professor Dr. Fan Mei  จาก Guizhou University of Finance and Economics เมือง Guiyan สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาเป็น Visiting Professor ณ สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2562 ในการนี้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 สำนักวิชาได้จัดให้ Visiting Professor ทั้ง 3 ท่าน ได้พบปะกับคณาจารย์สำนักวิชาเพื่อหารือหัวข้อและแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุม E1 118

 |   |  254 ครั้ง