อาจารย์ Ling Jin อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยาได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ Ling Jin อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework, UKPSF) AdvanceHE ระดับ Fellow (FHEA) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

祝贺皇太后大学汉学院汉语言文化专业的晋玲老师于2024年4月10日通过了教学组织标准 The United Kingdom Professional Standard Framework(UKPSF)AdvanceHE 审核获得 Fellow (FHEA) 等级。

 |   |  26 ครั้ง