อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบปะและให้โอวาสแก่อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้โอวาทแก่อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2566 จากสถาบันความร่วมมือ ได้แก่ Xiamen University และ Beijing Normal University ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารอาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1) โดยภายหลังการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์อาสาสมัครทั้งหมด ได้เข้ารับการปฐมนิเทศจากสำนักวิชาจีนวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของครูอาจารย์ต่อไป

2023 年 9 月 7 日,皇太后大学校长Matchima Naradisorn助理教授、副校长Sujitra Wongkasemjit 教授及Phanuphong Chaiwut助理教授与厦门大学和北京师范大学志愿者在校长楼Doitung会议室召开见面交流会。本次见面会主要目的是让新志愿者教师了解汉学院文化精神 ,明确教师职责和使命。

 |   |  142 ครั้ง