รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาระยะสั้น

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาระยะสั้น

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กับมหาวิทยาลัยครูเทียนจิน

 

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาในสาขาวิชาฯ เดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศจีน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะภาษาจีน และประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาต้นของระดับชั้นปีที่ 3 นั้น

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของภาษา และมีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมจีนโดยตรง ตลอดจนคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม หลักสูตรฯ จึงเลือกที่จะส่งนักศึกษาไปศึกษายังมหาวิทยาลัยครูเทียนจิน (Tianjin Normal University) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการฯ เบื้องต้น

1. มีสถานะเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน สำนักวิชาจีนวิทยา โดยกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาตอนปลายเท่านั้น  

2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (กรณีที่ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ข้างต้น คณาจารย์ในหลักสูตรฯ จะพิจารณาเป็นรายบุคคลอีกครั้ง ทั้งนี้จะต้องแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติม)

3. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ

4. ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง

5. มีทุนทรัพย์ และสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ ได้

 

ช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการฯ

            ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 (ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 จนถึง ต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2567)

 

มหาวิทยาลัยที่จะเดินทางไปศึกษา

มหาวิทยาลัยครูเทียนจิน Tianjin Normal University(天津师范大学)

ตั้งอยู่ Tianjin Normal University, No. 393, Binshui West Road, Xiqing District, Tianjin City, People’s Republic of China

 

 

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย*

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าเล่าเรียน

6,400 หยวน**

นักศึกษาจักต้องรับผิดชอบจ่ายด้วยตนเอง และต้องจ่ายก่อนที่จะเริ่มทำการศึกษา

ค่าหอพัก

50 หยวน/วัน

ประมาณ 119 วัน x 50 หยวน คิดเป็นยอดรวมประมาณ 6,000 หยวน นักศึกษาจักต้องรับผิดชอบจ่ายด้วยตนเอง

ค่าประกัน

คิดตามราคาจริง

การซื้อประกัน นักศึกษาจำเป็นต้องดำเนินการซื้อก่อนที่จะมีการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประกันที่บังคับซื้อมีดังนี้

1. ประกันระหว่างการโดยสารบนเครื่องบิน นักศึกษาสามารถเลือกซื้อระหว่างที่ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน

2. ประกันการเดินทางต่างประเทศ นักศึกษาต้องซื้อประกันผ่านลิงก์ที่ทางมหาวิทยาลัยครูเทียนจินเป็นผู้กำหนด

ค่าวีซ่า

1,000 บาท

ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการของบริษัทเอเจนซี่ ทั้งนี้นักศึกษาจักต้องรับผิดชอบดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง

ค่าหนังสือ

คิดตามราคาจริง

ราว 2,000 บาท สามารถนำไปจ่ายที่ทางมหาวิทยาลัยครูเทียนจินได้

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของนักศึกษา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

**อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับประมาณ 5 บาท

 

รายวิชาที่ต้องศึกษาตลอดโครงการฯ

2404311 ภาษาจีนขั้นสูง                 จำนวน               6          หน่วยกิต

2404312 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน   จำนวน               3          หน่วยกิต

2404313 การเขียนภาษาจีน             จำนวน               3          หน่วยกิต

2404314 ภาษาจีนโบราณประยุกต์     จำนวน               3          หน่วยกิต

นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนในรายวิชาเลือก จากรายวิชาที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวเปิดการเรียนการสอนได้ตามอัธยาศัย เพื่อนำมาเสนอเทียบโอนหน่วยกิตเป็นรายวิชาศึกษาในต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย

 

เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องแนบมีดังนี้ (ส่งเอกสารอย่างละ 1 ชุด)

                - ใบสมัคร กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวที่ https://drive.google.com/file/d/1Oat6MxYNKLo7d6sTlnBOGba-pJIQbO3f/view?usp=share_link

                - ข้อมูล GPA ของแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งสามารถบันทึกรูปภาพหน้าจอในระบบ reg.mfu.ac.th แล้วบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .pdf  

                - สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

                เมื่อเตรียมเอกสารแล้วเสร็จ โปรดจัดส่งเอกสารที่อีเมล natsarun.lak@mfu.ac.th โดยระบุชื่อหัวเรื่องว่า สมัครเรียนจีน -ชื่อ นามสกุล เช่น สมัครเรียนจีน - ประเทืองพร วิรัชโภคี เป็นต้น **หากมิได้ระบุชื่อหัวเรื่องอีเมลในลักษณะนี้ จักไม่เปิดอ่านทุกกรณี

 

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

            ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาจารย์ณัฐสรัญ ลักษณะปีติ(李泽铭老师) เบอร์โทรศัพท์ 053-916-7791

                อีเมล natsarun.lak@mfu.ac.th

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการฯ

            สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://tinyurl.com/mstuvzj6

 

 |   |  520 ครั้ง