ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมของบุคลากรร่วมกัน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา และอาจารย์ถิรายุ อินทร์แปลง ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ได้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย

2022 年 9 月 22 日星期四,泰国皇太后大学校长 Chayaporn Wattanasiri 副教授与学术发展研究所执行委员会主席Saksin Rojsaranrom 博士在学术发展研究所( Institute of Academic Development, IAD)五楼会议室签署了一份学术合作备忘录 (MOU)。该MOU旨在借助 GPAS 5 Steps 系统的先进教学理念,以主动学习为导向培养学生自我学习的能力,同时促进研究的创新与人才的培养,并共同发展。泰国皇太后大学副校长 Nantana Gajaseni副教授、汉学院院长Teeraparp Predeepoch博士和汉语师范专业系主任 Thirayu Inplaeng 老师共同出席此次签约仪式。

 |   |  592 ครั้ง