สำนักวิชาจัดกิจกรรม KM ด้านการวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรม KM ด้านการวิจัย ภายใต้โครงการการจัดการความรู้สำนักวิชาจีนวิทยา (องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา) โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ  สอดส่องกฤษ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์มารุต  ทรรศนากรกุล นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ถิรายุ อินทร์แปลง เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อเทคนิคการสร้างหัวข้อวิจัยและออกแบบระเบียบวิธีวิจัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึงการแสวงหาองค์ความรู้ด้านการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับจีน ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.74 โดยมีความพึงพอใจด้านการตอบคำถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.86 ด้านความสอดคล้องของกิจกรรมและวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 4.82 ด้านความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสาร ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย 4.82 ด้านความต่อเนื่องในการลำดับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.77 ด้านบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย 4.77 ด้านประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.73 ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.68 ด้านใช้เวลาในการบรรยายได้เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.68 ด้านความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.50 ตามลำดับ

 |   |  142 ครั้ง