สำนักวิชาจีนวิทยาดำเนินโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยา ได้ดำเนินโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุวิทย์  แก้วสุวรรณ์ จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงาน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานวิจัย และกระตุ้นให้คณาจารย์ในสำนักวิชาฯ สามารถผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ M-Learning Space อาคารศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยการจัดโครงการที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมจากสำนักวิชาจีนวิทยา จำนวน 41 คน จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.42 โดยมีความพึงพอใจด้านการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.56 ด้านความพร้อมในการบรรยายของวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.53 ด้านช่วงเวลาที่จัดโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านเนื้อหาที่บรรยาย มีค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.34 ด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องการตีพิมพ์ผลงานเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.31 ตามลำดับ

 |   |  138 ครั้ง