สำนักวิชาจีนวิทยา จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านจีนกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือตอนบน

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา และบุคลากรสำนักวิชาจีนวิทยา รวม 12 คน ได้เดินทางไปสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านจีนกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือตอนบน ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการนี้ ทั้ง 3 หน่วยงานได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอย่างอบอุ่น และยินดีให้ความร่วมมือด้านงานวิจัย และอื่นๆ กับสำนักวิชาจีนวิทยาต่อไปในอนาคต โดยคณะทำงานวิจัยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขับเคลื่อนในความร่วมมือต่อไป

 |   |  221 ครั้ง