จัดทำคู่มือ “อักษรเบรลล์ภาษาจีนเบื้องต้น”

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับ

หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ DSS ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

จัดทำคู่มือ “อักษรเบรลล์ภาษาจีนเบื้องต้น”

เพื่อเป็นสร้างความเข้าใจในอักษรเบรลล์ภาษาจีนเบื้องต้น (สำหรับผู้สอนภาษาจีน)

ISBN 978-616-470-053-6

 |   |  272 ครั้ง