สาขาวิชาจีนศึกษา ดำเนินการบรรยายพิเศษ รายวิชา Modern Overseas Chinese Community

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาจีนศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา ได้ดำเนินการบรรยายพิเศษ รายวิชา Modern Overseas Chinese Community  ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting 

โดยได้รับเกียรติจากคุณกฤต  เยี่ยมเมธากร  เป็นผู้บรรยาย

 |   |  140 ครั้ง