สำนักวิชาจีนวิทยา จัดกิจกรรม KM ด้านการเรียนการสอน

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.สำนักวิชาจีนวิทยาได้ดำเนินโครงการการจัดการความรู้สำนักวิชาจีนวิทยา กิจกรรม KM ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน"  ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting 

การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์  สุวัตถิพงศ์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ อาจารย์ณัฐสรัญ  ลักษณะปีติ เป็นผู้บรรยาย โดยมีคณาจารย์ของสำนักวิชาฯ เข้าร่วม

 |   |  227 ครั้ง