สำนักวิชาจีนวิทยาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยาขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

 |   |  236 ครั้ง