แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 563,500 บาท ดังนี้

ประเภททุนพัฒนานักวิจัย 1 โครงการ = 190,000 บาท

ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 4 โครงการ = 373,500 บาท

 |   |  143 ครั้ง