สำนักวิชาจีนวิทยา ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของ Beijing Language and Culture University เป็น Visiting Scholars

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาจีนวิทยา ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น Visiting Scholars บรรยายออนไลน์ ได้แก่  Prof.Su Yingxia, Ph.D. บรรยายออนไลน์ หัวข้อ 汉语词汇重点与教学建议 ในการนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้ประกอบด้วย อาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยา จำนวน 40 คน และนักศึกษา จำนวน 10 คน จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ค่าเฉลี่ย 4.79 คะแนน

 |   |  134 ครั้ง