บรรยายการแนะนำหลักสูตรแก่นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนจัดบรรยายแนะนำหลักสูตรสำนักวิชาจีนวิทยา ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) แก่นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.20 – 10.10 น. นั้น ในโอกาสนี้อาจารย์ศุภกร  คนคล่อง ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์และงานพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟัง 31 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดังนี้

             ด้านวิทยากร (อาจารย์ศุภกร  คนคล่อง) บรรยายหลักสูตรที่เปิดสอน ได้ชัดเจน = 4.48 %

             ด้านการตอบข้อซักถามของวิทยากร = 4.10 %

             ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาที่บรรยาย (50 นาที) = 4.19 %

             ด้านสื่อประกอบการบรรยายมีความน่าสนใจ = 4.16 %

             ด้านการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ = 3.77 %

             ด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการรับฟังการบรรยายหลักสูตร = 4.26 %

 |   |  145 ครั้ง