สำนักวิชาฯ จัดการอบรมสำนักวิชาฯ จัดการอบรมหัวข้อ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กับการปรับปรุงหลักสูตร

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาจีนวิทยาได้จัดอบรม หัวข้อ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กับการปรับปรุงหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถภร อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตร และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาจารย์ประจำคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นวิทยากร บรรยายผ่าน  Zoom Meeting  

 |   |  130 ครั้ง