สำนักวิชาจีนวิทยา ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก Yunan University of Finance and Economics เป็น Visiting Scholars บรรยายในรายวิชาสัมมนา

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาจีนวิทยา ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Yunan University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ท่าน เป็น Visiting Scholars บรรยายออนไลน์ ได้แก่  Assoc. Prof. Lei Dongmei, Ph.D. บรรยายออนไลน์ หัวข้อ การขจัดปัญหาความยากจนของมณฑลยูนนาน  และ Prof. Xu Tianxiang, Ph.D.  บรรยายออนไลน์ หัวข้อ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในสาธารณรัฐประชาชขนจีน ในการนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้ประกอบด้วย อาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยา จำนวน 5 คน และนักศึกษาในรายวิชา 2402405 สัมมนา ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จำนวน 35 คน จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ค่าเฉลี่ย 3.97 คะแนน

 |   |  124 ครั้ง