แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ชนะการประกวดการสร้างสื่อออนไลน์

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการสร้างสื่อออนไลน์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักวิชาฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2564 การดำเนินโครงการได้จัดให้มีการอบรมในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ Xiong Yuzhen สถาบันต้นสังกัด Jinan University เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ การออกแบบและสร้างสื่อออนไลน์ภาษาจีน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ลลิตา  รักวิจัย อบรมหัวข้อ การสร้างสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอนภาษาจีน หลังสิ้นสุดการอบรมมีอาจารย์ให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าประกวด 8 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลจากการประกวด คือ

1. รางวัลชนะเลิศ กลุ่มอาจารย์มณีพร  ศักดิ์สูง อาจารย์อรทัย  ยอดแย้มพราย รับชมผลงานคลิ๊ก

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มอาจารย์ปณีญา  กระฎุมพร อาจารย์จิรญา  วงศ์ใหญ่  รับชมผลงานคลิ๊ก

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มอาจารย์สรญา  ถาวร อาจารย์  Yu Liu รับชมผลงานคลิ๊ก

 |   |  224 ครั้ง